Jun 15      ♥ 49     /    tsuji nozomi , kago ai , 

Noa, Seia, Sora without hidden eyes

Jan 10      ♥ 46     /    tsuji nozomi , Morning Musume , 
Jul 21      ♥ 27     /    tsuji nozomi , morning musume , 
May 07      ♥ 16     /    kago ai , kago , ai , , double u , 
May 02      ♥ 34     /    tsuji , nozomi , tsuji nozomi , 
May 02      ♥ 23     /    tsuji nozomi , tsuji , nozomi , 
May 02      ♥ 18     /    tsuji nozomi , tsuji , nozomi , 
May 02      ♥ 25     /    tsuji nozomi , kago ai , , double u , tsuji , kago , 
May 02      ♥ 11     /    tsuji nozomi , tsuji , nozomi ,